Miếng đánh bóng dùng cho máy mài cầm tay

6.000 VNĐ