Kính hiển vi vô cực Nutatra SZM

3.610.000 VNĐ

Kính hiển vi vô cực Nutatra SZM